การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร)(IDP) รายละเอียด

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) รายละเอียด

- ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- หลักฐานการดำเนินการ

- ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

- หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร)(IDP) รายละเอียด

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) รายละเอียด

- ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- หลักฐานการดำเนินการ

- ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

- หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์