S 15130627

วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางซ้าย ตรวจต่ออายุฟาร์มไก่เนื้อ (GAP) สุภาพรฟาร์ม ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา