S 47169540

ชี้แจงและให้คำแนะนำผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาตพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559”วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน และเทศบาลตำบลบางปะหัน  ชี้แจงและให้คำแนะนำผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาตพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะหัน

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา