S 5005592

วัวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอผักไห่ ออกตรวจให้การรับรองต่ออายุฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ กิติมาฟาร์ม เลขที่ 60/2 หมู่4 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอผักไห่ ออกตรวจให้การรับรองต่ออายุฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ กิติมาฟาร์ม เลขที่60/2 หมู่4 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา