ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-2/2564 อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลุักษณะเฉพาะ ไก่ไข่ (เพศเมีย)  อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา อ่านรายละเอียด