ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  อ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-1/2565   อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-2/2564 อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลุักษณะเฉพาะ ไก่ไข่ (เพศเมีย)  อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด

ตารางวงแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  อ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  อ่านรายละเอียด

เอกสารประกอดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลขที่โครงการ 63117137255 อ่านรายละเอียด

หมวดหมู่รอง