ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด

ตารางวงแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  อ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  อ่านรายละเอียด

เอกสารประกอดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลขที่โครงการ 63117137255 อ่านรายละเอียด