1732565 BE 220317 29

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน ตรวจจิดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ของโรงฆ่สัตว์เทศบาลตำบลบางปะหัน ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา