90B51B5D 64D8 4A7A 9F5F C8A0819166FD L0 001

วันที่ 20 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์และตรวจโรงเชือดสัตว์ตามโครงการพัฒนา ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ของโรงฆ่าสัตว์ฟาริด ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 2 ตัวอย่าง

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา