S 58548226

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเสนา และปศุสัตว์อำเภอบางปะอิน ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ และตรวจสถานประกอบการโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์ฮาลาล กรมปศุสัตว์)  จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ตั้งกิจพินิจชอบ ตำบลสามกอ อำเภอเสนา โรงฆ่าสัตว์สุใบดะห์ ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา