ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านรายละเอียด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-2/2563 การซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคเนื้อเพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริอ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียด