S 8478805

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยมี นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดในพิธี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา